30 mei 2018

Algemene beschouwing coalitieakkoord

Op vrijdag 25 mei is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en de het nieuwe college geïnstalleerd. In een vroegtijdig stadium zijn wij al buitenspel gezet in de onderhandelingen en dat is duidelijk terug te zien in het akkoord wat voor ligt. Onderstaand de tekst die fractievoorzitter Derya Yildiz-Karso heeft gepresenteerd tijdens de algemene beschouwingen:

De PvdA is teleurgesteld in de gemiste diepgang van het coalitieakkoord. Ik lees algemeenheden en ambities die zo vaag zijn verwoord, dat je afvraagt: weten de coalitiepartners nu wel welke richting ze op moeten gaan. We noemen dat ook wel visie. Die ontbreekt simpelweg bij het lezen van het coalitieakkoord.

Gaat de coalitie linksaf waarin je kiest voor een leefomgeving waar alle inwoners meedoen en aan de slag gaan voor een mooi Papendrecht OF gaan ze rechtsaf met een behoudende rol voor de gemeente, inwoners en alles zo veel mogelijk bij het oude wordt gelaten. Dus vooral going-concern. OF blijven ze liever veilig in het midden: want dat betekent dat je lekker neutraal kunt blijven en dus geen gedoe wil met vergunningen, vestigingsplannen of andere ingewikkelde vraagstukken.

In het coalitieakkoord is duidelijk het gemis van de PvdA te zien. Dit sterkt ons in de opdracht om Papendrecht de komende jaren sociaal sterker te maken. Een Papendrecht waarin alle inwoners zich gehoord voelen en daadwerkelijk waar krijgen voor hun stem.

Zo is het hoofdstuk over het bestuur en de organisatie traditioneel ingericht. Uitgekauwde plannen worden voor de bühne aan de inwoners voorgelegd en hun inbreng wordt ‘meegewogen’ in de besluitvorming. Kortom, om nu nog te spreken van een vorm van burgerparticipatie is niet van deze tijd en toont aan dat u de inwoners niet serieus neemt. De overheid participeert juist in initiatieven uit de samenleving in plaats van dat de inwoners, burgers iets mogen vinden van de overheid. Zij moeten al bij planvorming direct aan de voorkant betrokken worden. En geloof me dat is meer dan met elkaar even koffie drinken en je gezicht laten zien. Oftewel, van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie, waarin de gemeente niet alleen geïnteresseerd is in de vraag achter de vraag, maar vooral in het antwoord achter het antwoord. Wederkerigheid en Vertrouwen. En vertrouwen begint bij wederkerigheid.

Het hoofdstuk over het sociaal domein is bij uitstek een plek waar je expliciete aandacht moeten hebben voor de kwetsbare groepen. Een domein waar ‘werk aan de winkel is’. Juist omdat we nog niet zijn getransformeerd en gezinnen, kinderen niet tijdig de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat lastige vraagstukken als het gaat om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van onze inwoners, zogenaamd opgelost gaan worden door het ver van ons af te organiseren.

Zo lijkt het wijkgericht willen werken, te zijn berust op het sluiten van uitvoeringscontracten met externen. Dit noemen we dan ‘faciliteren’. Alsof je daarmee als gemeente ook de eindverantwoordelijkheid, je zorgen hebt uitbesteed. De overheid moet juist bij het wijkgericht werken, voor de kwetsbare inwoners, prominent in beeld blijven. Bovendien willen wij voor leuke ideeën, evenementen en ondernemers een gemeentelijk loket in het leven willen roepen. Waarom dan ook niet voor die mensen die het even niet meer zien zitten en de nood hoog is.

De PvdA leest in het coalitieakkoord niets over jongerenparticipatie. Onze jongeren die we steeds minder goed aan onze mooie gemeente weten te binden.

Bij alle initiatieven worden kerken en maatschappelijke instellingen geraadpleegd. Wat een gemis om niet andere geloofsgemeenschappen, belangengroepen, organisaties en het bedrijfsleven te betrekken bij maatschappelijke opgaven. En natuurlijk steeds de vraag wat we in dit samenspel beogen met elkaar. Welke visie ligt hieraan ten grondslag. Maak het concreet en koppel het vooral aan de behoefte van onze inwoners.

 

Wat het coalitieakkoord wel oplevert is het volgende:

  • Een intentie om meer te willen handhaven;
  • Vanaf de zijlijn wat bijsturen/faciliteren;
  • Veel plannen tot nader onderzoeken.
  • En bovenal om samen met de oppositie de ambities waar te maken. Dat waarderen wij.

De PvdA zal blijven doen wat zij altijd hebben gedaan: verantwoordelijkheid blijven nemen door kritisch doch constructief onze bijdrage te leveren, zodat we als gemeenteraad voor onze inwoners meerwaarde kunnen leveren. Dat moet bij elk besluit en plan de centrale vraag zijn: wat is de meerwaarde van dit alles voor onze inwoners? Welk probleem lossen we hiermee op?

De PvdA wenst het nieuwe college veel wijsheid toe en we bedanken het afscheidnemend college, de wethouders Joke Reuwer, Cees Koppenol, Marco Hoogland en Anouk van Ekelen voor hun bijdrage en inzet voor onze gemeente. De PvdA kijkt terug op een mooie samenwerking.