Algemene beschouwingen 2018

16 juli 2018

Op 12 juli hebben de algemene beschouwing plaatsgevonden naar aanleiding van de kaderbrief die door het nieuwe college is opgesteld. Een “magere” kaderbrief met nagenoeg geen concrete punten, Met name de werkgelegenheid en jongeren kwamen niet of nauwelijk aan bod.

Fractievoorzitter Derya Yildiz-Karso heeft de navolgende beschouwing gepresenteerd:

 

Voorzitter, leden van de gemeenteraad en de toehoorders thuis en in de raadzaal,

De PvdA Papendrecht heeft eind vorig jaar, in de aanloop naar de verkiezingen, teruggeblikt op de kwaliteit van de leefomgeving in Papendrecht om vervolgens vooruit te blikken naar wat hard nodig is voor onze gemeente. Ook nu, bij de behandeling van de kaderbrief 2019, zullen wij met de kennis van nu, terugkijken en vooruitblikken. Wij zullen het nieuwe college aandachtspunten meegeven, die mede gebaseerd zijn op onze 3 verkiezingsspeerpunten, onze koers, namelijk dat wij als politieke partijen er alles aan moeten doen dat inwoners zich hier thuis voelen en meedoen. De PvdA zal altijd investeren in de mensen en hun toekomst!

 

  1. De toegang tot Werk en een Inkomen moet eerlijker, rechtvaardiger en passender;
  2. De toegang tot Ontmoeting en Verbinding moet laagdrempeliger;
  3. De toegang tot Gemeentelijke Informatie, Communicatie en Participatie moet eenvoudiger.

De kern is dat de Toegang tot onze dienstverlening en voorzieningen beter kan en vooral moet. Er is veel bereikt in Papendrecht, maar er is nog veel meer te doen om de kwaliteit te handhaven dan wel voor iedereen toegankelijk te maken. Dan maak je als gemeente echt het verschil voor de mensen.

Biedt deze kadernota nieuw elan en nieuw inzicht? Het antwoord is NEE!

Maar zoals de PvdA eerder heeft opgemerkt: de kadernota voorziet ons niet van heldere ambities en concrete acties voor de komende jaren. Wel zijn er bewegingen in de omgeving, waar ik in de kadernota niets of nauwelijks over lees. Wij werken graag samen voor een betere leefomgeving in Papendrecht.

 

Ad.1     Werk en Inkomen

De sociale dienst als ‘uitkeringsinstantie’ ligt al decennia achter ons. Werk boven Inkomen is al jaren de wens, de oproep en eigenlijk ook een noodzaak. Mensen willen een perspectief op een kansrijk leven en dit bereik je vooral door te werken. En dit horen we ook van onze lokale en regionale werkgevers.

 

Dit vraagt naast een heldere visie ook om realisatiekracht. Want hoe kunnen we in de praktijk, in de leefwereld, meer mensen daadwerkelijk aan het werk krijgen. Dat ze nuttig zijn voor zichzelf en voor de ander en bovenal vertrouwen krijgen in de eigen kracht. De PvdA zal zich altijd hard maken voor de Arbeid. Iedereen heeft een basisrecht met dezelfde toegang tot werk en inkomen. Dus ook die mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Onze jongeren zonder een startkwalificatie, de 55+ en niet te vergeten de arbeidskrachten met een beperking. Voorheen ook wel de Wsw-ers en de Wajongers genoemd. Ook deze arbeidskrachten moeten een betere toegang krijgen tot Werk en dus een eigen Inkomen.

 

Dat betekent dat we het college nadrukkelijk oproepen hier ook lokaal werk van te maken en geen afwachtende houding richting de regio. Realisatiekracht begint hier en nu. Ga voor onze eigen inwoners aan de slag, opdat ook zij aan arbeid kunnen verrichten. Onderzoek welke lokale sociale innovaties haalbaar zijn en topprioriteit krijgen. Onderzoek, innoveer, experimenteer, evalueer en leer voortdurend van je successen en tegenvallers. Wordt een best-practice voor de regio. Dat is veel beter dan af te wachten wat de regio en het rijk gaan doen. Hiervoor dienen wij samen met het CDA een motie in. Een motie dat Werk en Inkomen voor iedereen, maar dan ook echt voor iedereen toegankelijker maakt.

Ad.2     Ontmoeting en Verbinding

Ontmoeting en binding tussen de inwoners in de buurt en wijken is van groot belang. Dit draagt immers bij aan de leefbaarheid en vitaliteit. In Papendrecht moeten wij hier nog veel in bereiken.

Zo ook voor de jongvolwassenen in Papendrecht. Nog steeds zien en horen wij dat jongeren van 18+ zich hier niet thuis voelen, eenzaam voelen en niet altijd de druk van buiten meer aankunnen. Eenzaamheid, verslaving en schuldenproblematiek onder de jongvolwassenen neemt zelfs in rap tempo toe. Ze hebben vaak ook geen buffer en hebben niet altijd kunnen leren hoe ze om moeten gaan met geld en/of stresssituaties. De verleiding is dan groot om je thuis te verstoppen of op straat negatieve aandacht te trekken. Al is het maar uit verveling.

Uit alle gesprekken met onze inwoners komt een duidelijk beeld naar voren: we worden niet gezien en gehoord. Bovendien is hier in Papendrecht geen plek waar ze met leeftijdsgenoten tijd kunnen doorbrengen, waar ze welkom zijn. Een plek waar je naar de ervaringen van anderen kunt luisteren en misschien ook wel je eigen verhaal durft te vertellen. Een plek waar iedereen welkom is en je op een ongedwongen manier met elkaar kunt ontmoeten en verbinden. Een plek waar je ook voorlichting kunt krijgen over de zaken die je aangaan en met elkaar bijeenkomsten kunt organiseren, ideeën in de praktijk kan brengen. Het enige wat hiervoor nodig is, is een gemeente die deze behoefte ziet, accepteert en vervolgens ook bereid is om te faciliteren. De behoefte is helder, nu nog een passend antwoord. Zie hiervoor de motie voor onze jongvolwassenen, omdat ook zij ertoe doen. En laten we wel wezen: de kaderbrief roept helemaal niets over de participatie van onze jongeren.

 

Ad.3     Gemeentelijke Informatie, Communicatie en Participatie

Als er het aflopen jaar één ding duidelijk is geworden, dan is dat onze informatie naar de inwoners beter kan en dat communicatie en participatie rondom besluiten beter kan worden vormgegeven. Wij moeten geen genoegen nemen met eenzijdige en soms nog te veel gekleurde informatie, gebaseerd op meningen. Zie hiervoor de motie die wij met D66 en OP indienen.

Voorts heeft onze fractie gemerkt dat ons democratisch besluitvormingsproces transparanter kan. Zo ontbreekt bij raadsvoorstellen een heldere beschrijving van het doorlopen proces van communicatie en participatie (voorbeelden genoeg: verhuizing van de bibliotheek en het jongerencentrum). Het is niet altijd duidelijk of de juiste route is gevolgd en de besluiten bijdragen aan het beoogd effect. Dit inzicht is onontbeerlijk in het nemen van een gedegen besluit en zet ons allen in de juiste positie. Hiervoor dienen wij een motie in die gericht is om meer draagvlak en effectiviteit te bereiken.

Wij verwachten van het college een passend antwoord op onze zorgen en de door ons gemiste zaken in de kaderbrief. De kaderbrief als voorloper op de begroting 2019. Onze inwoners verdienen een leefklimaat waarin iedereen meedoet en er toe doet.

 

Namens de fractie van PvdA Papendrecht,

Fractievoorzitter D. Yildiz-Karso