Moties algemene beschouwingen

16 juli 2018

Bij de algemene beschouwingen is door de PvdA een 6-tal moties, al of niet gezamenlijk met andere partijen, ingediend.

Motie “Groeiagenda voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt” is samen met CDA ingediend.

In onze regio zitten momenteel meer mensen in de bijstand dan landelijk gemiddeld. Bovendien raken deze mensen steeds verder verwijderd van betaalde arbeid. De overheid geeft onvoldoende invulling aan het creëren van banen voor deze mensen. College wordt daarom opgeroepen om:

Onze lokale ambities te versterken door mogelijkheden te onderzoeken om inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt daadwerkelijk via betaald werk in te zetten.  Hierbij de moeglijkheden van SDD en Drechtwerk te bezien en de motie te betrekken bij het opstellen van de Begroting 2019-2023.

Deze motie is raadsbreed aangenomen.

Motie “Van ons allemaal”

Hierin wordt aandacht gevraagd om het proces van communicatie en participatie duidelijker naar voren te brengen. College wordt verzocht bij elk raadsvoorstel een toelichting op te nemen hoe het proces van communicatie en participatie doorlopen is, alsmede het vervolgproces hierop.

Deze motie is met 19-4 stemmen aangenomen

Motie “Jong geleerd is oud gedaan” 

In de motie wordt aandacht gevraagd de jeugd meer te betrekken bij besluitvorming over zaken die hen betreft en meer politiek geïnteresseerd te maken.

College wordt verzocht enthousiaste jongerenambassadeurs   te benoemen, die gevraagd en ongevraagd, advies aan de gemeente gaan geven en zodoende een brug te vormen tussen de gemeente en jongeren. En om op scholen, in de raadszaal of andere ontmoetingsplekken  aandacht te geven aan de gemeentepolitiek.

Deze motie is raadsbreed aangenomen.

Motie “Ontmoeting en verbinding”

Deze motie vraagt aandacht voor de jongvolwassenen (18-25 jaar) waarvoor geen laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn om zodoende te werken aan een sociaal netwerk.

Verzoek aan het college is om  in een dialoog met de doelgroep de behoefte te peilen en dit in het eerste kwartaal 2019 aan de raad te presenteren.

Deze motie is met 20-3 stemmen aangenomen

Motie “Papendrechts mediafonds”. Deze motie is samen met D’66 en OP ingediend.

De onafhankelijke aandacht van de lokale politiek is nagenoeg verdwenen. Onafhankelijke journalistiek is toch een belangrijk item. College wordt daarom opgedragen onafhankelijke politieke journalistiek in Papendrecht te bevorderen en te borgen en hiervoor de Nederlandse Verniging van Journalisten om advies te vragen.

Motie aangenomen met 14 – 9 stemmen.

Motie “Zuiver en veilg water uit de kraan”. Deze motie is ingediend samen met OP en Groen Links.

Partijen spreken hun zorg uit over het waarborgen van ons drinkwater mede gezien dat Chemours nog steeds toestemming heeft om, op beperkte schaal, schadelijke chemicaliën te lozen.

Deze motie werd met 4-19 stemmen verworpen.