25 november 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014

Als we kijken naar de programmabegroting 2014 zijn de te maken keuzes als volgt te verdelen:
•    Voorzieningenniveau omlaag
•    Onderhoudsniveau omlaag
•    Ambtelijke inzet omlaag
•    Stopzetten gemeentelijke taken
•    Samenwerking omhoogNu zien we dat meerjarig vanaf 2015 een negatief resultaat verwacht wordt en dan zijn de bezuinigingen van het herfstakkoord en de decentralisaties nog niet verwerkt in de begroting. Een zorgelijk beeld! Er zijn tal van onzekere factoren. We zitten in een economische crisis, er komen decentralisaties met fikse rijks kortingen, de bouw en woningmarkt blijven stagneren.
De financiële reserves raken op wanneer je niet tijdig maatregelen neemt om de financiële risico’s te beperken.

Wij vinden dat de programmabegroting vooral financieel en economisch aandacht krijgt, maar onze burgers zijn niet zichtbaar.  Waar doen we het allemaal voor? Juist ja, voor de burgers!

Op basis van het belang van het belangrijke beleidsterrein sociaal domein verwacht je kaderstellende maatregelen: ‘wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen’ . Dat voorstellen gevuld zijn met stevige concrete stappen, doelen en acties. Op indringende vragen van onze fractie tijdens de behandeling van de programmabegroting om kaders te stellen kwam onvoldoende antwoord. Het is een lastige materie maar waar ligt wat u betreft de urgentie en hoe formuleert u een eigen Papendrechts geluid voor de kwetsbare groepen in onze gemeente?

Samenhang, binding en maatschappelijke participatie
We lezen dat de gemeente meedoet aan subregionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden die de decentralisaties voorbereiden. Van een eigen specifieke rol van Papendrecht, dan wel van eigen accenten in wat voor de Papendrechtse doelgroepen van belang is, is geen sprake. We volgen de regio maar komen niet met eigen voorstellen en acties vanuit de Papendrechtse gemeenschap.
Hebben we de voortrekkersrol die Papendrecht jarenlang gehad heeft losgelaten?

Jeugd. Eén van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. De PvdA heeft zich sterk gemaakt om intensief met de jongeren in gesprek te gaan en de mogelijkheden te bespreken. De bal ligt nu bij het college. Er wordt naar onze mening te veel gesproken over probleemjeugd. Het grote percentage jongeren die het goed doen mogen we niet vergeten. Wij betreuren het dat sociaal culturele activiteiten worden ontwikkeld met als doel jongerenoverlast te beperken. Dit is een naar ons idee een te negatieve insteek. Bij de behandeling in de commissie gaf het college blijk van het feit dat zij zich ook ongelukkig voelt met de formulering in de programmabegroting.

Schoolzwemmen. Onder druk van de bezuinigingen is het schoolzwemmen afgeschaft. Door oppositie van de PvdA en VVD is er een vangnetconstructie in de vorm van een turbocursus ontwikkeld voor leerlingen zonder zwemdiploma. Vanwege te weinig aanmeldingen is de cursus twee keer niet door gegaan. Wij benadrukken dat het belangrijk is om te blijven monitoren op de scholen hoeveel kinderen geen zwemdiploma hebben. Wij willen de effecten van het beleid voorlopig kunnen blijven volgen.

Groen. Met minder middelen hetzelfde doen. Wij betwijfelen of u dit waar kunt maken.
Wij denken dat u met creatieve oplossingen alleen er niet zult komen hoewel we het een goede zaak vinden dat u gegeven de afnemende middelen met inzet van creatieve oplossingen toch tracht er het beste van te maken.

Sociale wijkteams. Het college wil een pilot in Drechtstedelijk verband afwachten.
Wij denken dat het goed zou zijn om in ieder geval vast actief na te denken over de kaders welke u zou willen hanteren. Het zou jammer zijn als wij een achterstand oplopen doordat we ons beperken tot het afwachten van de pilot.

Renovatie gemeentehuis. Is voor de raad lastig te beoordelen.
Wij hebben absoluut geen inzicht in wat er moet gebeuren en welke kosten daarmee gemoeid zijn. De renovatie staat al enige tijd op de agenda. Is nu duidelijk welke ambtelijke organisatie het college voorstaat en welke huisvestingsvraag daar vervolgens bij hoort?
De PvdA vindt dat we meer bedrijfsmatig moeten kijken naar wat écht noodzakelijk is en, net als bij alle overige bezuinigingen, de kosten tot het minimum beperken. Hier kunnen we een voorbeeld zijn voor onze inwoners.

Parkeren. Het parkeerbeleid is weinig solide, meer een lappendeken die maar weinig financiële warmte geeft. De hoge lasten voor het parkeren hangen als een molensteen om de nek van de gemeente. De huidige regeling lijkt voor de korte termijn sympathiek maar is financieel onhoudbaar.
Wij begrijpen dat ook het college, net als de PvdA, niet gelukkig is met de huidige regeling. Strookt gratis parkeren, in het centrum buiten de parkeer garages, nog met de financiële werkelijkheid van 2013? Kenmerkend is dat de keuze voor gratis parkeren aantrekkelijk lijkt voor onze inwoners.
Het is een keuze, maar is het in het belang van diezelfde inwoners om hiermee door te gaan?
Volgens onze fractie ontkomen we er niet aan om het huidige beleid te heroverwegen.
Wij zouden willen kiezen voor een meer transparante en eerlijker wijze van de verdeling van de kosten.

Markt en de v.d. Keviepanden
Er is veel geld voor de Markt beschikbaar vrijgemaakt. Voor ons is niet helemaal duidelijk ten koste van welke begrotingspost dit is gegaan. Graag uw reactie hierop.
De Markt moet het beeldbepalend hart van onze gemeente worden.
Ook wij vinden een mooi en functioneel Marktplein belangrijk, maar ook hier moeten we voorzichtig en met veel beleid met ons geld omgaan.
Het college stelt prioriteit bij het herinrichten van de Markt.
De communicatie met de inwoners over het autovrij maken kwam laat op gang.
Het is goed om te vernemen dat de inwoners betrokken worden bij de invulling van de Markt en dat we in februari een voorstel met de eerste contouren mogen ontvangen.
Over de invulling van de lege plekken van de panden aan de Veerweg van vd Kevie is nog geen duidelijk beeld. Er is gesloopt maar hoe nu verder……? De economische ontwikkelingen waren al eerder duidelijk. Moet je gaan slopen als je nog geen duidelijkheid hebt welke nieuwe bestemming je gaat realiseren? Heeft het college in dit geval niet te veel voor de troepen uitgelopen?
Klopt het dat er al wel voorwerk is gedaan maar dat de invulling van dit gedeelte over de verkiezingen heen wordt getild?

In de perspectiefnota van dit voorjaar wordt veel doorgeschoven naar de jaren na 2014.
Ook worden er geen voorstellen gedaan voor nieuwe heroverwegingen/nieuwe taakstellingen. Dit is onvermijdelijk gezien alle taken die op ons afkomen. De PvdA heeft hiervoor al tijdens de algemene beschouwingen van dit voorjaar op aangedrongen.
Door het uitstel kan de raad geen aanvang maken met het inzichtelijk krijgen op welke dossiers en welke onderdelen wij nog een weg af te leggen hebben. Je zou de komende maanden kunnen gebruiken om een inventarisatie op te starten en inzichtelijk te maken waar we kunnen bezuinigen. Nog beter zou het zijn om een kerntakendiscussie op te starten.

Wij nemen kennis van de Meerjarenbegroting 2015-2018. De Meerjarenbegroting is op zijn best slechts 2 jaar sluitend, wanneer je het overschot van 2014 kunt inzetten voor de dekking van het tekort in 2015. Alle jaren na 2015 laten een negatief resultaat zien en wij maken ons zorgen in hoeverre het weerstandsvermogen op termijn toereikend blijft.

Begrijpen wij goed dat u zich geen zorgen maakt over de jaren vanaf 2015?
Kunt u ons duidelijk maken hoe u aankijkt tegen een kostendekkende meerjarenbegroting terwijl u zelf aangeeft dat de jaren na 2014 een negatief resultaat zullen opleveren?