28 mei 2014

PvdA neemt deel aan coalitie

De PvdA deel aan de coalitie van Papendrecht.  De keuze na de verkiezingen was niet zo moeilijk. Na aanvankelijk onderhandeld te hebben met PAB als zijnde initiatiefnemer in het formatieproces, kwamen we tot de conclusie dat dit geen begaanbare weg was. De reden was, dat PAB kans zag om al in het eerste gesprek reeds tekst voor te leggen wat voor het PAB leidend diende te zijn voor het coalitieakkoord.
Een tekst op grond waarvan reeds te voorzien was, dat we onze standpunten vanuit de PvdA er niet in kwijt zouden kunnen. Daarin is het onze verantwoording om ons gedachtegoed te bewaken en niet tegen elke prijs weg te geven.
Vervolgens liep het formatieproces al snel spaak, is er nog een 2e gesprek met de onderhandelaars van PAB gevoerd. In dit gesprek werd een poging gedaan om PvdA over te halen een poging te wagen een coalitie te vormen –  vanwege meerderheid in college – met uiteraard nog een partij. Hierop heeft PvdA aangegeven slechts een coalitie te kunnen vormen op basis van overeenstemming van onderwerpen en op basis van gelijkwaardigheid in de onderhandelingen. Beiden was niet aan de orde.
Inmiddels was er een 2e formatiepoging gestart vanuit SGP/CU-VVD. Hier zijn we bij aangesloten. In deze onderhandelingen hebben we op basis van gelijkwaardigheid en afstemming van vele soms moeilijke onderwerpen,  vijf weken met elkaar aan tafel gezeten. Ondanks het feit dat er een brede coalitie is ontstaan, mogen we constateren dat vele voor PvdA belangrijke punten in het coalitieakkoord zijn opgenomen. We zijn niet de onderhandelingen in gegaan met het idee hoe dan ook in de coalitie mee te willen doen, maar slechts te willen participeren als de PvdA zich meer dan voldoende zou kunnen herkennen in de afspraken die zouden leiden tot een coalitieakkoord. Dat laatste is ook in positieve zin gebleken.
Uiteindelijk  is het een goede zaak dat we deelnemen aan een coalitie waarin we invloed uitoefenen op het te voeren beleid i.p.v. deelnemen aan een oppositie, welke zeker niet het geluid zal laten horen, wat PvdA voorstaat.
Een akkoord is gesloten wat ambitieus genoemd mag worden en ook vele elementen in zich heeft, waar de Papendrechtse bevolking zich goed in kan herkennen.  In onze optiek is het een akkoord wat evenwichtig is, transparant, duidelijk m.b.t. keuzes die worden gemaakt ook al klinken ze niet allemaal als muziek in de oren. Duidelijk is dat in alle openheid het gesprek met onze samenleving wordt aangegaan. Het is ook klip en klaar dat er ook pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. We kunnen natuurlijk ook doen of dat niet het geval zou hoeven zijn, maar duidelijk is dat dit onvermijdelijk is.  Bij die keuzes gaat het niet alleen om financiële middelen maar ook de rol van de gemeente in onze maatschappij.
Alleen financiële middelen zijn niet meer toereikend om te fungeren als smeerolie voor onze samenleving, neen  ieder individu zal veel meer de smeeroliefunctie uitoefenen soms ook in  de hoedanigheid van mantelzorgers en /of vrijwilligers. Net als op de centjes zullen we ook heel goed op deze mensen moeten letten. Een gezond financieel beleid maar ook een hoge mate van menselijkheid was voor PvdA wel een basisvoorwaarde in de onderhandelingen.
Dan de samenwerking, PvdA hecht aan een goede samenwerking, enerzijds binnen de Drechtsteden, maar vergeet ook onze buren in de Alblasserwaard niet.  Een der collegeleden heeft dit dan ook in diens portefeuille opgenomen zitten.
De samenwerking, die verbinding, zal bijdragen aan o.a. een goed verloop van de decentralisaties. Binnen onze samenleving zal de PvdA  in de eerste plaats oog blijven houden voor de kwetsbaren, die ons zo hard nodig hebben.  Juist voor de kwetsbaren heeft de gemeente een zorgtaak. Kwetsbaar wordt je natuurlijk ook als je tegen je zin geen werk meer hebt.
Vanwege de werkgelegenheid is het ook van groot belang dat de kansen worden gegrepen om die te vergroten en een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven tot stand te brengen.  Juist ook op het onderwerp werkgelegenheid ziet de PvdA in dit akkoord veel van onze speerpunten terug, dat doet ons goed.   Daarom zijn wij als PvdA ook erg blij dat het coalitieakkoord benoemt hoe belangrijk het creëren van werkgelegenheid is. Werk zorgt namelijk voor verwerving van inkomen, het levert een bijdrage aan de maatschappij en voelen wij ons hierdoor ook meer sociaal verbonden.
Voor onze fractie is het niet meer dan normaal dat we ons voor alle Papendrechters blijven inzetten. Verbinding en werken vanuit de individuele krachten, zal het wonen en leven in Papendrecht alleen maar aangenamer maken.

Wij geven als aandeelhouder van dit akkoord het college de opdracht om de zorgtaak, juist met alle veranderingen in het verschiet, meer dan ooit zorgvuldig uit te voeren.
En zorgvuldig bedoelt PvdA hier dat er gestreefd wordt naar wat sociaal vereist en financieel haalbaar is.
Zorg is en blijft primair bepalend. De financiën zijn hier richtinggevend. Eerst wat moet, daarna wat mag/kan. We verwachten daarbij dat het college hiervoor voortdurend de dialoog zoekt en creatief blijft in het vinden van oplossingen. Niet alleen met de zorginstellingen maar vooral ook de mensen die dagelijks met zorghulp te maken hebben. Kijkend naar Welzijn en gezondheid vinden we de aandacht voor de jeugd ook buitengewoon belangrijk. Samenwerking met de maatschappelijke partners is onontbeerlijk.

Tevens blijft de jeugd voor PvdA zoals voorgaande jaren buitengewoon belangrijk onderwerp. Jeugd en jongerenwerk leveren ook via een andere route een bijdrage aan het welzijn van de jongeren.

De vraag is natuurlijk ook hoe en waar we jongeren wat kunt bieden. jongeren komen niet alleen in een jeugdcentrum aan hun trekken, maar ook op school, sportcentrums, theater, bibliotheek, speelruimten, mogelijkheden in hun eigen wijk etc..
Talent van jongeren is niet te vangen in 1 gebouw.  Het niet realiseren van MF(J)C is voor de PvdA  een lastig besluit geweest. Lastig in de zin dat we de waarde van het huidige Interval erkennen.
Echter kijkend naar de tekeningen van het te realiseren MF(J)C is PvdA daar nooit content mee geweest.                                                                            Overigens in de afkorting stond de J van Jeugd helaas al tussen haakjes.  PvdA heeft altijd gezegd dat er meer mogelijkheden voor uitgaan voor oudere jeugd moet komen. In een MF(J)C 2 zalen van ieder 75 m2 realiseren, die desgewenst kunnen worden samengevoegd voldoet in onze ogen niet aan de wens die de jeugd uit.  Hier hebben we van meet af aan kritiek op geuit.

Economisch gezien hebben we betere tijden gekend. Op dit onderdeel ligt een schone taak. Zowel op micro als macro niveau. PvdA heeft de afgelopen jaren voortdurend gewezen op een actief leegstandsbeleid, daar in een nieuw jong bruisend WC als de Meent naar ons idee teveel leegstand was. De komende jaren zal dit college zich ook hier op focussen. Zo zijn er meer zaken, welke voor PvdA van belang zijn. Denk aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook het verankeren van het onderwijs-arbeidsmarktprogramma.
Ons mooie centrum kent ook  een andere functie dan winkelen, die van evenementen en activiteiten. De komende jaren zal hier actief uitvoering aan  gegeven worden. Dat vindt PvdA een goede zaak.

Kijkend naar de ruimtelijke kwaliteit vinden we het zeer van belang dat in dit akkoord ook is afgesproken dat we streven naar een gevarieerd woningaanbod in Papendrecht zowel in koop- als huursector. Huisvestingsmogelijkheden dus voor iedereen. Daarbij staat voor PvdA ook buiten kijf dat inwoners betrokken worden bij het inrichten van de leefomgeving. Tevens is het goed dat we de mogelijkheden verder ontwikkelen om aanpassingen thuis te realiseren, die maken dat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Bij een goede leefomgeving hoort ook dat er juist aandacht is voor milieu. PvdA is een voorstander ervan om aan te sluiten bij regionaal onderzoek naar windenergie. De onzalige plannen om windturbines in onze directe omgeving te plaatsen , wijzen we af. Tegelijkertijd hebben we nog een onzichtbare vijand, namelijk fijnstof, asbest, geluids- en verkeershinder.  Uitdagingen van formaat.

Een zeer belangrijke speler m.b.t. de leefbaarheid in de wijken is het wijkplatform. Leefbaarheid is ook sociale samenhang. Die moeten we bevorderen. Daarnaast zullen we nog meer dan nu het geval is, wijken bij plannen en activiteiten moeten betrekken. Ook de wijkplatforms kunnen een rol spelen inzake veiligheid in de wijken. Dit door samen te werken met o.a. de wijkagent.

Voor PvdA geldt dat het coalitieakkoord een goede onderlegger voor een succesvol beleid is. De punten uit ons verkiezingsprogramma die we op enigerlei wijze terugzien in het akkoord:
Armoedebeleid ook in relatie tot hen met laag verdienvermogen.
Toegankelijkheid van sport voor iedereen
Betere samenwerking tussen Vmbo’s en Roc’s
Beleid onderwijs in relatie tot schoolverlater
Activiteiten jongeren
Wijkgericht werken
Rol van vrijwilligers
Leegstandsbeleid de Meent
Werkgelegenheid – lokale economie
Positie van kwetsbaren in onze samenleving
Fijnstof- geluids en verkeershinder
Voorkomen plaatsing windmolens
Woningaanbod (koop- en huur) in evenwicht, samenwerking met woningbouwcorporaties
Jongeren de kans geven op de woningmarkt
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (social return on investment)

Namens de PvdA fractie Papendrecht, hoop ik hiermee voldoende duidelijkheid te hebben kunnen geven inzake de keuzes die zijn gemaakt m.b.t. onze deelname aan een coalitie in Papendrecht. Tevens ga ik ervan uit dat in voldoende mate duidelijk is geworden in welke mate de voor ons belangrijke punten in het coalitieakkoord zijn verwerkt.

Namens de PvdA fractie:
Ernst Schotting  (fractievoorzitter)