22 februari 2014

PvdA Verkiezingsprogramma 2014-2018: (Ver)binden

Speerpunten:  
JEUGD
Kwaliteit Jeugdzorg – (overdracht aan gemeente)
Jeugdwerkloosheid – (investeren in terugdringen)
Scholing – (geen uitvallers)
Activiteiten   12-20 jaar – (biedt deze jongeren mogelijkheden)
Huisvesting – (starterwoningen zijn nodig)

SOCIALE SAMENHANG
Sociale wijkteams – (slagvaardig hulp bieden)
Wijkplatforms – (brug tussen gemeente en burgers)
Evenementen – (zorgt voor saamhorigheid)
Solidariteit en binding – (begaan met elkaar)
Iedereen doet mee – (niemand aan de zijlijn)
Vrijwilligers – (smeerolie in de maatschappij)

WERKGELEGENHEID
Innovatie – (vernieuwing leidt tot werkgelegenheid)
Geen lege winkels – (leegstand is werkeloosheid)
Bereikbaarheid winkels –  (aantrekkelijkheid trekt publiek aan)
Ontwikkeling  Markt – (keuze maken voor een plan en uitvoeren)

ARMOEDEBELEID
Preventief beleid – (armoede geeft onvrede, zorgen)

En wat vindt de PvdA nog meer van belang:

Ondersteuning kwetsbare groepen
Steun verlenen
Preventief optreden tegen armoede
Mantelzorgers / vrijwilligers

Ouderen
Goede zorg en huisvesting
Meedoen in de samenleving

Milieu
Goed onderhouden groen
Monitoring van luchtvervuiling
duurzame bronnen.
Geen windmolens binnen of nabij Papendrecht
Geen winning schaliegas

Wonen
Leefbare wijken
Fatsoenlijke en betaalbare woningen
Kinderen hebben de ruimte om buiten te  spelen
PvdA is tegen de vorming van een Drechtstad !

Leefomgeving
Historisch landschap wordt niet aangetast
Groene hart bewaken. Geen bebouwing ten noorden van de A 15
Zuinig op historie van Papendrecht

Financien
Degelijk financieel beleid

Interesse in het verkiezingsprogramma, mail dan naar:

Ernst Schotting: ernstschotting@hotmail.com