13 februari 2014

VERSLAG DRECHTSTEDEN DINSDAG 11 FEBRUARI 2014 – Stadhuis Dordrecht: PvdA: Eerst inzicht in totale kosten voor integreren Sociale Dienst en Drechtwerk

Stukken ter bespreking: Ondersteuning Drechtraad en Integratie van Drechtwerk bij Sociale Dienst Drechtsteden (in de GR Drechtsteden)

Ondersteuning Drechtraad – Cor van Verk: De PvdA wil dat de Drechtraad goed wordt ondersteund, net zoals de gemeenteraad. Een stevige regionale democratische invloed en controle heeft een goede ambtelijke ondersteuning nodig. De PvdA ziet het liefst een eigen regiogriffier komen. Maar dit geeft allerlei juridische complicaties. Wie is de opdrachtgever? Dat moet eerst helder worden. De nieuwe Drechtraad zal hier verder over beslissen.

Integratie Drechtwerk en Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) – Cor van Verk: Al lang wordt er gesproken over het samengaan van deze 2 diensten. Dit moet goed organisatorisch worden geregeld. Het inkomensdeel (Bijstand) en het werkdeel (Participatiewet) komen dan samen. Drechtwerk moet hiervoor worden opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Hiervoor is nodig dat de ICT (softwareprogramma’s) goed op elkaar zijn afgestemd, en dat clienten gemakkelijk ook digitaal terecht kunnen voor de dienstverlening. De Pvda vond dat het gevraagde budget voor deze operatie (bijna 1 miljoen) slecht onderbouwd was. Ook de wethouders konden niet geheel duidelijk maken wat er nu precies gaat gebeuren. De PvdA kwam met een Amendement om slechts en deel van het krediet ter beschikking te stellen. En pas na voldoende onderbouwing van het bedrag over het restant te beslissen. Dit werd door de Lokale Partijen en D66 mede ondersteund. Uiteindelijk steunde bijna de voltallige Drechtraad dit voorstel. De wethouder zei het Amendement over te nemen, en in de volgende Drechtraadvergadering met een nieuw voorstel te komen incl. een heldere financiele onderbouwing.

Motie MilieuEffectRapportage (MER): Door raadslid Lammers werd een motie ingediend, die opriep om een MER te laten uitvoeren i.v.m. de asbestverbranding bij Nedstaal in Alblasserdam. Omdat de gemeente Alblasserdam een rechtszaak heeft aangespannen tegen de provincie Zuid-Holland tegen de vergunningverlening en om een MER af te dwingen, ziet de PvdA geen toegevoegde waarde om deze motie te steunen. Aan alle kanten wordt er al aan gewerkt om de asbest verbranding bij Nedstaal te stoppen. Wel zei Cor van Verk tevreden te zijn dat de heer Lammers kennelijk toch een Drechtraad van belang vindt bij het aanpakken van belangrijke regionale zaken. Raadslid Lammers had nl. eerder aangekondigd niet meer in de Drechtraad te willen zitten. De Drechtraad steunde de motie niet.