5 december 2013

Verslag Drechtsteden Dinsdag 3 december 2013 – gemeentehuis Zwijndrecht

PvdA: Extra reserves bij Sociale Dienst voor sociaal beleid; Ook andere uitzendbureaus kontrakten met SDD; WSW’ers behouden terugkeergarantie

Dinsdagmiddag begon met een presentatie van de voorstellen voor de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). PGB en in natura blijven bestaan, alleen de PGB’s worden aan voorwaarden verbonden. De indicatiestelling (CIZ) blijft. VGZ is het zorgkantoor van de Drechtsteden, waarmee de zorgkontrakten worden afgesloten. Men wil expertise en ICT systemen van de VGZ binnenhalen. De CIZ bepaalt de toegang tot en de mate van zorg. De Drechtsteden hechten aan een sterke okale sociale infrastructuur. De sturing vindt plaats op vooral de kosten, via pakketversobering en innovatie. Clienten moeten hun ondersteuning eerst en vooral uit de sociale omgeving/netwerken halen. Van belang is hoe je burger/client participatie daadwerkelijk gaat vormgevgen. Dit is voor de PvdA een belangrijk punt.

De zorgaanbieders moeten meer gaan samenwerken, daarin zit de innovatie en de kostenbesparingen, aldus de voorstellen. Cor van Verk vroeg wat de positie wordt van nieuwe zorgaanbieders, worden die buiten de deur gehouden? Dat is niet de bedoeling, nieuwe aanbieders kunnen een meerwaarde hebben, juist vanwege hun nieuwe aanpak. Sturing zal vooral plaatsvinden op resultaat en financiele solidariteit. Dat laatste wil zeggen dat de verschillende budgetten zoveel mogelijk moeten integreren. Ontschotting bij de zorgaanbieders is een belangrijke ontwikkeling. De transformatie (verandering) is de grootste opgave voor de komende tijd, zoals dat heet.

Er komt versobering in de dagbegeleiding en bij de arbeidsparticipatie. Wel is er een overgangsjaar om te kijken of dat allemaal wel goed gaat.

Wat de versobering van de Huishoudelijk zorg betreft, gaat de SDD monitoren op de afgesproken uren. Bieden de zorgorganisaties wat is afgesproken. De evaluatie komt begin februari.

Over de buurtzorg is nog geen concreet beleid opgesteld. Lokaal gaat het vooral om de uitvoering van de algemene (welzijns)voorzieningen. Regionaal gaat het om meer maatwerk en gezamenlijke inkoop. Voor de PvdA is de democratische controle onmisbaar, zowel vanuit de gemeenteraden als vanuit de Drechtraad.

CARROUSELS:

Verrekensystematiek ServiceCentrum Drechtsteden – Jos van Gameren: De verrekening met de 6 steden wordt nu gebaseerd op “de vervuiler betaalt”, ofwel de steden die het meest aan diensten afnemen, moeten ook meer betalen. PvdA vindt dit logisch, en vraagt zich af waarom gemeenten die nu in nadeel terechtkomen daarvoor gecompenseerd moeten worden.

2e Bestuursrapportage 2013 Drechtsteden / Trap op Trap Af / Geactualiseerde Begroting 2014 Drechtsteden – Jos van Gameren: De Sociale Dienst Drechtsteden realiseert een fors positief resultaat. Gemeenten krijgen daar een deel van terug. De rest wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel, dus voor andere zaken. De PvdA wil dit anders. Nu financiert de SDD de tekorten bij de andere diensten binnen de Drechtsteden. Terwijl de sociale nood hoog is. Daar bovenop komen nog eens grote veranderingen op de gemeenten af. De Jeugdzorg,  AWBZ en Participatiewet komen bij de Sociale Dienst Drechtsteden terecht.
De PvdA vindt dat straks bij de Jaarrekening 2013 overschotten moeten leiden tot een grotere reservering voor sociaal beleid. De PvdA wll dat de SDD grotere reserve mag hebben om een goed sociaal beleid te kunnen voeren.

Baanbrekend Drechtsteden – Margreet den Hartog: De PvdA wil dat er niet meer alleen met Randstad een exclusief kontrakt wordt afgesloten (Baanbrekend en eerste organisatie bij externe inhuur). Ook andere uitzendbureaus hebben expertise. Meer stimulansen bij het aan het werk helpen van mensen met een uitkering is alleen maar goed. Ook bleek dat Randstad de eerste organisatie is waarbij de Drechtsteden gemeenten externen moeten inhuren. De PvdA wil bezien of dat dit inderdaad het meest voordelig is.

Volumebeperking WSW – Rinus van Lavieren: Dankzij de inzet van de PvdA en de Drechtraad heeft wethouder Van de Burgt zijn plannen gewijzigd. WSW’ers die bij reguliere werkgevers aan de slag gaan – en buiten hun schuld worden ontslagen – kunnen weer terug in de WSW (terugkeergarantie). Dat was eerst niet, zodat veel WSW’ers bang waren om bij werkgevers aan de slag te gaan. Dat voorstel heeft de wethouder teruggedraaid. De PvdA is hiermee content. Als de nieuwe Participatiewet er komt, zal opnieuw de discussie komen over de WSW.

Woonstrategie Drechtsteden – Cor van Verk: De PvdA wil afstand nemen van het voornemen om dun en duur te bouwen. Er is veel meer behoefte aan bouwen voor jonge gezinnen vanaf een inkomen van 34.000 euro. Ook moet er meer een mix komen van jong en oud in wijken en buurten, met meer mogelijkheden voor Mantelzorghuisvesting (zorgers wonen dan in de buurt van hun familie).

Ruimtelijke Strategie Drechtsteden – Cor van Verk: Het gaat er hier vooral om dat de 6 Drechtsteden meer met elkaar afstemmen over wat we willen met de Drechtsteden Regio. Er is een Regionaal MeerJarenbeleidProgramma dat hieraan richting geeft wat betreft locaties voor woningbouw, bedrijventerreinen, bereikbaarheid van autoverkeer en (water)bus.

Detailhandelsvisie Drechtsteden – Cor van Verk: De detailhandel geeft zelf aan veel meer met elkaar te willen afstemmen en samenwerken. Op deze manier denkt men veel krachtiger te worden als regio.

DRECHTRAAD:

Locatiekeuze Drechtsteden Dinsdag – Bert Exoo: Er is gekozen voor variant 2: beperkt rouleren. Dat betekent dat er per jaar zes keer op de basislocatie het gemeentehuis in Zwijndrecht wordt vergaderd door de Drechtraad. Eén keer in Stadhuis Dordrecht voor de Algemene Beschouwingen en bij representatieve en feestelijke activiteiten. Eén keer in het Regiokantoor aan de Noordendijk in combinatie met het Energiehuis in de januari vergadering bij de actualisatie van de Begroting. Eén keer in Cultureel Centrum Cascade in HI Ambacht en één keer In Landvast in Alblasserdam. De PvdA is hiermee accoord, omdat dit minder kosten met zich meebrengt en toch zoveel mogelijk steden betrokken worden.

Nota Activeren en Afschrijven  2e Bestuursrapportage 2013 Drechtsteden – Jos van Gameren: Zie hierboven bij de Carrousel.