Economie en zekerheid

“Samen bestrijden we armoede, effectief, met ondersteuning, begeleiding en eerlijk werk”

Werk dat loont
Werk is een belangrijk onderdeel van het leven. Mensen verdienen hun inkomen door te werken, beleven er plezier aan en doen er sociale contacten op. Ieder mens is uniek en heeft zijn of haar eigen talent. Wij willen daarom iedereen de mogelijkheid bieden deze talenten verder te ontwikkelen. Dit kan bij de één door ruimte te geven en bij de ander door gericht ondersteuning te bieden. Wij zetten daarom in op maatwerk.

Gelijke kansen op de werkvloer
De arbeidsmarkt is helaas nog vaak geen goede weerspiegeling van de maatschappij. Het probleem van arbeidsmarkt-discriminatie moet worden aangepakt. Zo pleiten wij voor meer diversiteit op gebied van (culturele) afkomst, geslacht, opleidingsniveau etc.. Ook arbeidsgehandicapten uit de Participatiewet verdienen een geschikte plaats op de arbeidsmarkt.

De overheid laat hierin niet altijd het goede voorbeeld zien. Gelukkig zien we dat de gemeente Papendrecht wel een positieve bijdrage levert. Wij pleiten er daarom voor dat de gemeente Papendrecht dit vast houdt en ook kritisch naar zichzelf blijft kijken op dit onderwerp.

We willen een pilot met anoniem solliciteren bij alle gemeentelijke instellingen. Dit wordt openlijk benoemd. Discriminatie gebeurt niet alleen op basis van afkomst, maar ook op basis van leeftijd, sekse en seksuele geaardheid of fysieke dan wel verstandelijke beperking. Dat willen we tegengaan.

Hulp naar werk
Mensen die gebruik moesten maken van de speciale regelingen in de afgelopen 2 jaar, waren werkzaam in sectoren, die het hardst zijn getroffen. Veel van hen zijn vaak in de vorige crisis al gedwongen zzp’er geworden. Nu zijn ze als onderdeel van de flexibele schil weer het eerste slachtoffer van de crisis. Tegelijkertijd zien we sectoren die kampen met een tekort aan mensen, zoals het onderwijs, de zorg en de techniek. Als gemeente Papendrecht kunnen en willen we hierin het verschil maken. We zorgen er met bij-, her- of omscholing voor dat deze mensen in de sectoren met veel arbeidsplaatsen terecht kunnen.

Ondersteunen, niet opjagen
Ook als het krijgen van een baan (even) niet lukt, zorgen we dat mensen op een andere manier volwaardig mee kunnen doen. We willen dat iedereen in onze samenleving mee kan doen naar vermogen op een manier die het beste bij hen past. Bijscholing, herscholing en omscholing zijn in de komende periode daarom belangrijker dan ooit. Iedereen verdient kansen om mee te kunnen doen. De gemeente moet als doel hebben mensen die een beroep doen op een bijstandsuitkering te ondersteunen en niet op te jagen. Mensen worden op basis van hun talent naar werk begeleid en niet op basis van targets, hiermee proberen wij duurzame uitstroom te
realiseren. We schaffen belemmerende regels af. Zo willen we dat mensen met een uitkering tot een bepaald bedrag mogen bijverdienen zonder te worden gekort op de uitkering. Verder willen we mogelijke barrières verwijderen voor het doen van vrijwilligerswerk ten tijde van een uitkering.

Schuldhulpverlening toegankelijker maken
Armoede leidt tot sociale uitsluiting en het niet-meedoen in onze maatschappij. Vooral kinderen zijn hiervoor kwetsbaar. Door de armoede thuis moeten zij soms zonder ontbijt naar school, kunnen niet meedoen aan activiteiten of gebruik maken van digitale voorzieningen die steeds belangrijker zijn voor het onderwijs. Niet iedereen kent de weg binnen onze instanties of is de Nederlandse taal goed machtig. Daarbij speelt schaamte rondom schulden soms een rol, en durven mensen niet om hulp te vragen. Wij pleiten er daarom voor om de schuldhulpverlening meer toegankelijk te maken voor mensen die laaggeletterd zijn en mogelijkheden te bieden om laagdrempelig om hulp te vragen. Verder willen wij kijken naar mogelijkheden om de bereikbaarheid en toegankelijk van de Sociale Dienst Drechtsteden voor Papendrechters te verbeteren.

Jongeren helpen en informeren
Het op jonge leeftijd informeren van mensen kan schulden in de toekomst voorkomen, daarbij kunnen gezinnen worden geïnformeerd over hoe met schulden om te gaan. Wij willen daarom een programma waarin jongeren van 12-18 jaar over geldzaken en financiële
problemen praten, met een duidelijke route/schema van de lokale mogelijkheden. Verder willen wij jongeren met problematische schulden de kans geven om in ruil voor werk en/of scholing kwijtschelding te krijgen.
Steun voor hen met een laag inkomen Momenteel hebben mensen in Papendrecht die 110% van de bijstandsnorm verdienen recht op de Persoonlijk Minimabudget. Landelijk pleiten we voor een verhoging van het minimumloon en het sociaal minimum. Dat is nodig om armoede en schulden zoveel mogelijk te voorkomen. In Papendrecht zetten wij in op het ophogen van onze minimaregeling naar 130% van het sociaal minimum. Verder pleiten wij ervoor om huishoudens die over een laag inkomen beschikken en met hogere kosten maken krijgen, worden geholpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de energierekening. Dit willen wij onder meer doen door mensen te helpen met energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van tochtstrippen etc., om de kosten voor energieverbruik te drukken.

Lokale hulp voor lokale ondernemers
We zorgen ervoor dat onze lokale ondernemers en zzp’ers bekend worden binnen het ambtelijk apparaat. Hiermee zorgen we ervoor dat onze ondernemers voor al hun vragen terecht kunnen bij de gemeente. Dit kan gaan over vragen met betrekking tot bijvoorbeeld
het bedrijventerrein, maar ook over vragen over de begeleiding van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sociaal ondernemen bevorderen
Met lokale ondernemers maken we afspraken over de sociale agenda en de begeleiding van mensen naar werk. Zo maken we afspraken met het bedrijfsleven over het in dienst nemen van jongeren, ouderen, mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond,
laaggeschoolden en mensen met een beperking. Wij bevorderen leerwerkbedrijven en stimuleren doorstroming.

Inzetten op innovatie
In een tijd waarin we door de coronacrisis meer zijn gaan thuiswerken dan ooit tevoren en waar grote uitdagingen voor ons staan is het belangrijk om te blijven innoveren. Dit geldt voor zowel de overheid als voor onze bedrijven. Wij moedigen daarom initiatieven vanuit
het bedrijfsleven aan zetten als gemeente zelf volop in op innovatie. De uitrol van een glasvezelnet is op dat gebied voor ons van groot belang en wij willen kansen hiervoor benutten. Hiermee maken wij het mogelijk dat iedere Papendrecht wanneer die thuiswerkt kan beschikken over goed en snel internet.