Gezonde en gelukkige Papendrechters

“Samen gaan we voor diversiteit en inclusie, op basis van gelijkwaardigheid en respect”
“Samen zorgen we voor ons welzijn en vergeten we niemand”

Gezonde levensstijl & leefomgeving
Voorkomen is beter dan genezen. Om te zorgen dat we gezond en gelukkig door het leven kunnen gaan willen we daarom vooral inzetten op preventie. Een gezonde levensstijl, met voldoende beweging en minder ongezonde dingen, kunnen veel (gezondheids-)problemen voorkomen. Om daar aan bij te dragen willen we sport en beweging laagdrempelig toegankelijk maken en aanmoedigen. We voeren het lokale preventieakkoord voortvarend uit.

Een gezonde levensstijl is ook afhankelijk van het milieu waarin men leeft. We zetten ons daarom in voor schoon drinkwater, schone lucht en schone grond. Ook voldoende plekken voor sport en beweging zijn hiervoor van belang, evenals het onderhoud van onze parken en het groen.

Vrijheid en gelijkwaardigheid
Geen mens is gelijk, maar alle mensen zijn gelijkwaardig. De PvdA staat zonder uitzondering voor de gelijkheid van elke mens. Elke vorm van discriminatie keuren we af en moet waar mogelijk worden bestraft. Dat is de enige manier om discriminatie de wereld uit te helpen en de vrijheid van ieder mens te beschermen. Wij vinden het van groot belang dat ieder mens kan zijn wie die is en in vrijheid kan beslissen wat die wil. Wij willen dan ook van Papendrecht een regenbooggemeente maken om te laten zien dat Papendrecht voor iedereen is. Je hoort er bij, of je nou man, vrouw, LHBTI’er, christen of moslim bent.

Veilige leefomgeving
Om prettig in Papendrecht te kunnen leven, is het ook nodig om veiligheid te garanderen. Ook hier willen we vooral inzetten op preventie. Criminele acties voorkomen, is beter en goedkoper dan achteraf opsporen en bestraffen. Daarnaast heeft verkeersveiligheid onze aandacht, we willen verkeersongevallen zo veel als mogelijk voorkomen. Huiselijk geweld en problemen binnen een gezin willen we tegengaan door hulp te bieden en zorg te verlenen.

Mentale zorg
Goede zorg gaat niet alleen over het lichaam, maar ook over de geest. Geestelijke gezondheidzorg moet daarom ook op peil zijn. Mentale problematiek en verslavingszorg willen we op dezelfde manier behandelen als de andere onderdelen: preventie, vroege signalering en maatwerk. Zo kunnen mensen snel en effectief geholpen worden, zijn de kosten lager en loopt het minder snel uit de hand. Incidenten met verwarde personen kunnen we zo beperken. We doen geen dubbel werk en gaan voor efficiëntie.

Zorgeloos opgroeien
In Papendrecht is het fijn opgroeien. Kinderen kunnen naar school, sporten, vriendjes maken en plezier hebben. Dit helpt om op te groeien tot een evenwichtig mens en om persoonlijke doelen te bereiken. Jammer genoeg is dat niet vanzelfsprekend. Armoede kan hierin een grote horde zijn, die we willen wegnemen.

In de jeugdzorg spelen veel problemen, die we op willen lossen. Lange wachtlijsten, te weinig maatwerk en administratieve rompslomp willen we terugdringen. Ook willen we de overstap van jeugdzorg naar de WMO makkelijker maken. Door deze zaken aan te pakken, kan de zorg weer gericht worden op de jonge mens, in plaats van op de cijfers. Om dit te bereiken, is meer geld vanuit de rijksoverheid nodig, dit signaal willen we dan ook blijven afgeven. Maar, we kunnen niet alleen ons hand ophouden. We moeten ook zelf kijken waar we efficiënter kunnen werken en waar mogelijk dubbel werk voorkomen. We moeten scherp zijn op de partners waar we mee samen werken. Door meer in te zetten op vroege signalering en maatwerk kunnen de kosten van de jeugdzorg lager houden. Dit kunnen we onder meer bereiken met sociale wijkteams en expertiseteams. Waar specialistische zorg nodig is, willen we dit zonder rompslomp realiseren, door te zorgen dat een gezin met 1 regisseur te maken heeft, in plaats van met meerdere verschillende instanties.

Zorgeloos oud worden
Naast zorgeloos opgroeien, willen we dat in Papendrecht het ook prettig oud worden is. Los van goede zorg door huisartsen en verzorgings- en verpleegtehuizen gaat dat ook om gelukkig leven. Woningen die geschikt zijn om zelfstandig te blijven wonen en sociale contacten zijn hiervoor belangrijk. We zijn trots op het niveau van zorg dat we in Papendrecht op dit gebied kunnen bieden. We moeten er wel op blijven letten dat dit ook van voldoende niveau blijft. Ontmoetingsplaatsen in onze gemeente verdienen daarom onze waardering en moeten toegankelijk zijn voor jong en oud. Zo kunnen we het gevoel van eenzaamheid bestrijden. We zetten in op zorg met aandacht voor culturele achtergronden en gevoeligheden. Bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor dementerende ouderen die terugvallen op hun moedertaal.

Mens en dier
Naast de zorg voor mensen, heeft de gemeente een taak om te zorgen voor dieren. Zwerfdieren vangen we op en verzorgen we. Hiervoor hebben we overeenkomsten met professionele partners. Omdat het gaat om wettelijke taken die deze partners voor de gemeente uitvoeren, vindt de PvdA dat we hen moeten ondersteunen waar nodig.