Leven in Papendrecht

“Samen pakken we het woningtekort aan, door te bouwen naar behoefte en slim om te gaan
met onze ruimte”

Bewoningsplicht instellen
Een huis is bedoeld om in te wonen. Met enige regelmaat kopen investeerders nieuwbouwhuizen op om deze meteen weer door te verhuren, of later met winst door te verkopen. Dit moet worden tegengegaan door een bewoningsverplichting in te stellen wanneer iemand een (nieuwbouw-)huis koopt. Op deze manier willen we Papendrechters helpen aan woningen en willen we de druk op de markt tegengaan. Hierdoor wordt het voor meer mensen mogelijk een (nieuwbouw-)huis te kunnen kopen.

Streven naar genoeg sociale huurwoningen
Er moet voor iedereen een plek in Papendrecht zijn, het is daarom van belang dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor mensen met een lager inkomen. Momenteel is in Papendrecht ongeveer 30% van de woningen sociale huur. Dit percentage moeten we in ieder geval zo houden en als het nodig is ophogen.

Genoeg bouwen voor iedereen
In heel Nederland hebben jongeren moeite om aan een huis te komen en zijn er voor ouderen weinig mogelijkheden om door te stromen. Er is een tekort aan goedkope huurwoningen en ook het aantal betaalbare koopwoningen is klein. In Papendrecht is dit helaas niet anders. Wij willen in Papendrecht bouwen naar behoefte, waaronder ook ouderenwoningen, starterswoningen en studentenhuisvesting. Daarbij kijken we niet alleen naar wat er nodig is, maar ook naar de geschikte locatie waar dit past in ons dorp. Bouwplannen bekijken we niet op zich, maar in het bredere plaatje van de totale inrichting van ons dorp.

Niet bouwen in het groen
Papendrecht is een dichtbebouwde gemeente met weinig ruimte. De spaarzame delen groen die we hebben moeten worden behouden en worden niet opgeofferd aan woningbouw. Daarom willen wij geen woningen ten noorden van de A15, wel staan wij open om te verkennen of er mogelijkheden zijn voor recreatie en/of sport op deze locatie. Verder staan wij positief tegenover initiatieven om braakliggende terreinen te gebruiken voor tijdelijke huizen, zoals bijvoorbeeld flexwoningen en tiny houses.

Duurzaam bouwen
De huidige woningvoorraad in Nederland draagt sterk bij aan het ontstaan van broeikasgassen. De nieuwe woningen in Papendrecht moeten daarom energieneutraal zijn, bijvoorbeeld door te bouwen met hout en goede isolatie. Verder maken wij ons sterk om de bestaande woningen zoveel mogelijk om te vormen tot energieneutrale woningen.

Ruimte voor voetgangers en fietser
Voet- en fietspaden willen we toegankelijk maken voor iedereen, dus ook voor mindervaliden. Dat houdt in dat we willen kijken of er voetpaden zijn die breder moeten worden. Straatverlichting is een van onze aandachtspunten, want een wandeling of fietstocht nadat de zon onder is, moet voor iedereen zorgeloos en veilig kunnen. Het liefst moedigen we het gebruik van de fiets of de benenwagen aan, maar de auto is voor veel mensen onmisbaar. Om ook hier duurzamer mee om te gaan, willen we dat de gemeente meer investeert in openbare laadpalen om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren.

Parkeren in het centrum
Op de Meent willen we dat het gratis parkeren in de parkeergarages wordt verkort naar maximaal 1 uur. Het parkeren voor het doen van boodschappen hoeft dan meestal nog geen geld te kosten. Wie langer op de Meent wilt vertoeven, moedigen we zo aan om de fiets te pakken en gebruik te maken van de gratis overdekte en bewaakte fietsenstalling.

Veilig in het verkeer
Om de verkeersveiligheid te vergroten, willen we onderzoek doen naar de maximumsnelheid in Papendrecht. We willen uitzoeken waar, als de veiligheid het toe staat, de maximumsnelheid van 50 km/u kan worden verlaagd naar 30 km/u. Hierbij is het advies van de hulpdiensten, die aanrijtijden berekenen, uiteraard van groot belang. Maar waar deze aanrijtijden niet in het geding komen, is het juist voor de veiligheid beter om de snelheid te verlagen. Zo willen we ernstige ongevallen tot een minimum beperken.
Om de verkeersveiligheid nog beter te maken willen we onderzoeken wat we nog meer kunnen doen tegen het sluipverkeer van de A15 door onze gemeente en hoe we de fietsveiligheid voor de grote hoeveelheden scholieren in Papendrecht vergroten.

Openbaar vervoer
De afgelopen jaren is de kwaliteit van het openbaar vervoer in Papendrecht achteruit gegaan. We blijven dit daarom kritisch volgen en staan ervoor dat iedereen gemakkelijk en betaalbaar van het openbaar vervoer gebruik kan maken. We willen dat het openbaar vervoer weer in de wijken komt en dat iedereen hier gebruik van kan maken. We strijden voor uitbreiding en verbetering van het openbaar vervoer. We willen dat de waterbus langer doorvaart, zodat deze ook na een avondje uit een volwaardig alternatief voor de auto is.