Ruimte voor natuur

Samen blijven we ons inzetten voor een duurzaam, groen en energieneutraal Papendrecht”

Energietransitie
In 2021 is de Regionale EnergieStrategie vastgesteld. Deze RES bepaalt wat er in onze Drechtsteden regio moet gebeuren om voldoende groene energie op te wekken en energieneutraal te worden. De PvdA wil dat we in Papendrecht voortvarend aan de slag gaan met de uitvoering van dit plan. Zo willen we dat de gemeente zelf het goede voorbeeld neemt door gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen. We streven er naar dat gemeentelijke gebouwen energieneutraal zijn. Ook willen we overstappen op een duurzame warmtevoorziening in Papendrecht. We willen de inwoners van Papendrecht ook stimuleren en ondersteunen om hun woning en omgeving te verduurzamen. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door kleine budgetten beschikbaar te stellen voor investeringen om een woning te verduurzamen, bijvoorbeeld voor isolatie. Ook kunnen we meer en beter inzetten op laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen in onze gemeente. Het duurzamer maken van een woning moet voor onze inwoners betaalbaar zijn, met het vooruitzicht dat de investering zichzelf terug verdient. De gemeente heeft haar aandelen in Eneco verkocht. De opbrengst hiervan kan onder andere voor deze doeleinden worden gebruikt. De PvdA wilt dat de gemeente goed op de hoogte is van alle nieuwe mogelijkheden en innovaties op dit gebied en hiermee in een vroeg stadium rekening houdt.

Groen en blauw
Een groene omgeving bestaat uit meer dan een park of een bos. Wij willen dat ook bij de inrichting van woonwijken meer aandacht komt voor een groene uitstraling en diervriendelijkheid. Daarbij vragen we om advies aan onze Papendrechtse stadsecoloog.
Door groene stroken met elkaar te verbinden maken we er een geheel van, wat plant, mens en dier ten goede komt. Ongedierte kan tegengegaan worden met natuurlijke bestrijding. Het onderhoud van het groen moet op natuurlijke wijze gebeuren, met oog voor plant en dier. Een ecologisch maaibeleid is daar een goed voorbeeld van. We koesteren dat in Papendrecht het ecologisch onverantwoorde klepelmaaien is gestopt. Vergroening is nodig om hittestress te verminderen. Dit kan onder meer door in de bebouwing minder gebruik te maken van beton en steen en meer van hout, leem, sedum en tal van andere natuurlijke materialen. Vergroening van gemeentegrond en tuinen is ook goed voor de opvang van water en voor dieren. Dus: minder bestrating en meer groen. Groene initiatieven willen we ruim baan geven. Papendrechters die een groenperkje willen onderhouden, bomen willen aanplanten of insectenkasten willen plaatsen, willen we

aanmoedigen en ondersteunen.
Extreem droge en natte perioden gaan elkaar steeds meer afwisselen, mede door klimaatverandering. Dus zullen wij bedachtzamer en slimmer met de opvang van regenwater aan de slag moeten. Om overstromingen te voorkomen zullen we meer moeten doen dan alleen op ons riool vertrouwen. Vergroening is daarvoor noodzakelijk. Langdurige opslag kan helpen in tijden van droogte. Regentonnen zijn daarvoor een goed voorbeeld.

Schone lucht, grond en water
Een schone gemeente betekent ook een gemeente waar de lucht vrij in te ademen valt, het water prima te drinken is en er zonder zorgen uit een eigen moestuin kan worden gegeten. De PvdA zet zich in voor een betere luchtkwaliteit door bijvoorbeeld elektrisch vervoer te stimuleren en faciliteren. Onze bodem willen we zoveel mogelijk vrij houden van afvalstoffen, giffen en chemicaliën. We willen daarom dat de gemeente bij bouwprojecten altijd scherp is op eventuele verontreiniging en dit opruimt. Ook willen we bewustzijn creëren tegen het gebruik van chemische middelen in de tuin en natuurlijke alternatieven aandragen. Schoon water is voor iedereen van groot belang. Water dat uit de kraan komt, moet volstrekt schoon en veilig zijn. De problemen rondom het bedrijf Chemours in Dordrecht hebben laten zien dat dit niet altijd het geval is. Wij steunen daarom elke stap die de  gemeenten in deze regio tegen deze uitstoot ondernemen. Wij willen dat de uitstoot van gevaarlijke stoffen volledig stopt.

Circulariteit
We zetten ons in voor meer bewustwording op het gebied van hergebruik. De consumptiemaatschappij is een grote vervuiler. Omdat grondstoffen eindig zijn, wordt het tijd om spullen niet langer zonder bedenking weg te gooien, maar om deze te gebruiken voor het maken van nieuwe voorwerpen. Dit geldt op zowel de kleine schaal, door recycling, als op grote schaal in de industrie. Daarom pleiten we ervoor om als gemeente vooral zaken te doen met bedrijven die zo veel als mogelijk circulair werken.

Landbouw
Voedsel komt van de boer via handel naar de consument. Dit betekent dat er tussendoor opslag plaatsvindt, grote transporten moeten gebeuren en dat het product duurder wordt. Door meer gebruik te maken van een ‘korte keten’ (door direct bij de boer of met minder tussenpersonen te kopen) of eigen moestuinverbouwing, kan dit veel slimmer. Zelf eten verbouwen in een eigen moestuin kan gestimuleerd worden. Een voedselbos en een sociale moestuin in de wijk zijn bij uitstek mooie aanvullingen in een zelfvoorzienende
voedselketen. Los van de voordelen voor de consument en de boer, heeft dit alles ook veel voordelen voor de natuur en het milieu, aangezien er minder CO2-uitstoot plaatsvindt doordat er veel minder transport en opslag nodig is.