21 december 2013

PVDA stelt vragen aan college over activiteiten voor jongeren

Geachte heer de Bruin,
PvdA fractie heeft zich altijd sterk gemaakt voor een zo goed mogelijk aanbod van activiteiten  c.q. uitgaansmogelijkheden voor jongeren. De presentatie Stand van Zaken Maatschappelijke Huisvesting traject 1 en 2 van 28 november 2013 maakt dat wij hierop een aantal schriftelijke vragen ex art. 36 van het reglement van orde bij u indienen. Ik verzoek u deze ter beantwoording op schrift door te geleiden naar het college als ook om deze ter kennis te brengen aan de overige leden van de gemeenteraad.

Allereerst een korte inleiding:
Het is een bekend gegeven dat jongeren (12-18) in Papendrecht niet tevreden zijn over het aanbod van activiteiten en/of uitgaansmogelijkheden binnen Papendrecht. De afgelopen jaren heeft  PvdA fractie zich bij herhaling bezig gehouden met de jongeren. Naar de mening  van PvdA,  is onevenredig veel de focus gelegd op beleid aangaande probleemjongeren en is hiermee de aandacht voor de jongeren waar het juist goed mee gaat achter gebleven.
Jongeren hebben voorbijgaande jaren meermalen hun bezwaren geuit m.b.t. het aanbod van activiteiten en/of uitgaansmogelijkheden. Dientengevolge is de programmering van Interval op sommige aspecten aangepast en werden openingstijden wat verruimd.

Een aantal jaren geleden heeft PvdA reeds art. 36 vragen gesteld over dit zelfde onderwerp. Het college stelde destijds, dat uitgaansmogelijkheden binnen Papendrecht inderdaad beperkt zijn, dat uitbreiding van het huidige aanbod wenselijk is. Evenzeer stelde het college in de beantwoording dat aanbod van uitgaansmogelijkheden in het jongerencentrum onderdeel kan zijn van het activiteitenaanbod van Interval.

Uitgaande van de beantwoording van het college destijds, ziet PvdA nu bij de uitwerking van   Maatschappelijke Huisvesting, kansen, welke we wel moeten benutten. U stelt dat in een optimale situatie, ten einde te komen tot een multifunctionele (jeugd) accommodatie nodig is, dat:  het een ontmoetingspunt is voor de jeugd, zonder dat het ten koste gaat van medegebruik door anderen.  Het MF(J)A een centrum is waar verenigingen en jeugd elkaar kunnen ontmoeten. Kijkend naar de schetsen van het gebouw is de maximale ruimte ( 2 x 75 m2 flexibel samengevoegd) die geboden kan worden 150 m2 .

Volgens kenners is dit ontoereikend voor het organiseren van bijvoorbeeld feesten voor jongeren. Volgens kenners is de verdeling in de diverse ruimten, zoals geschetst in het “voorlopig resultaat” niet het meest geschikt voor het ontwikkelen van jongeren activiteiten.

Dit leidt bij PvdA tot de volgende vragen:

1.    Bent u de mening toegedaan dat het MF(J)A ook een huisvestingsplek zal zijn voor uitgaansactiviteiten voor 12-18 jarigen?

2.    Welke activiteiten voor jongeren van 12-18 jaar kunnen er in uw optiek geboden worden in de MF(J)A?

3.    Welke activiteiten kunnen we jongeren van 12-18 jaar in uw optiek per se niet bieden in de MF(J)A   ?

4.    Waarop is de verdeling in 2 ruimten van ieder 75 vierkante meters gebaseerd?

5.    Is in uw optiek het nieuwe MF(J)A nog geschikt voor feesten als bijvoorbeeld het eindejaarsfeest?

6.    Vindt u de verdeling in ruimten zoals geschetst in het “voorlopig resultaat” geschikt voor het aanbod van activiteiten aan jongeren (12-18)?

7.    Is uw uitgangspunt voor het ontwikkelen van het MF(J)A het bieden van een plaats aan jongeren of het bieden van een ruimte aan diverse groepen geweest?

PvdA fractie verneemt graag van u,

Hoogachtend,
Namens  PvdA fractie – E.J. Schotting