3 december 2013

Speerpunten PvdA Verkiezingsprogramma 2014-2018

Jeugd
Kwaliteit Jeugdzorg – (overdracht aan gemeente)
Jeugdwerkloosheid – (investeren in terugdringen)
Scholing – (geen uitvallers)
Activiteiten 12-20 jaar – (biedt deze jongeren mogelijkheden)
Huisvesting – (starterwoningen zijn nodig)

Sociale samenhang
Sociale wijkteams – (slagvaardig hulp bieden)
Wijkplatforms – (brug tussen gemeente en burgers)
Evenementen – (zorgt voor saamhorigheid)
Solidariteit en binding – (begaan met elkaar)
Iedereen doet mee – (niemand aan de zijlijn)
Vrijwilligers – (smeerolie in de maatschappij)

Werkgelegenheid
Innovatie – (vernieuwing leidt tot werkgelegenheid)
Geen lege winkels – (leegstand is werkeloosheid)
Bereikbaarheid winkels – (aantrekkelijkheid trekt publiek aan)
Ontwikkeling  Markt – (keuze maken voor een plan en uitvoeren)

Armoedebeleid
Preventief beleid – (armoede geeft onvrede, zorgen)

En wat vindt de PvdA nog meer van belang:

Ondersteuning kwetsbare groepen
Steun verlenen
Preventief optreden tegen armoede
Mantelzorgers / vrijwilligers

Ouderen
Goede zorg en huisvesting
Meedoen in de samenleving

Milieu
Goed onderhouden groen.
Monitoring van luchtvervuiling
duurzame bronnen.
Geen windmolens binnen of nabij Papendrecht.
Geen winning schaliegas.

Wonen
Leefbare wijken.
Fatsoenlijke en betaalbare woningen.
Kinderen hebben de ruimte om buiten te  spelen.
PvdA is tegen de vorming van een Drechtstad !

Leefomgeving
Historisch landschap wordt niet aangetast.
Groene hart bewaken. Geen bebouwing ten noorden van de A 15.
Zuinig op historie van Papendrecht.

Financien
Degelijk financieel beleid.

Interesse in het verkiezingsprogramma, dit zal de secretaris van PvdA u graag sturen!!