16 januari 2014

Verslag Drechtsteden Dinsdag 14 januari 2014 in Cascade te H.I. Ambacht

Tijdens de Drechtsteden Dinsdag op dinsdag 14 januari begon met een overzicht van de projecten welke de afgelopen jaren zijn opgepakt in de regio in het openbaar vervoer.
Te denken valt aan:
•    Renovatie stationsplein Dordrecht
•    Displays bij bushaltes
•    Aanleggen Busbanen
•    Merwede/Linge lijn
•    Station Baanhoek in Sliedrecht
•    Waterbus
•    Kluifrotonde in Papendrecht
•    Hybride bussen
•    Verbetering afrit A16 bij Hendrik Ido Ambacht
De projecten werden gefinancierd door de 6 regio gemeenten, de provincie en geld uit Manden Maken, een subsidiepotje uit de Drechtsteden.
De waardering van de reizigers is de afgelopen jaren gestegen van een 6.9 naar een 7.6, een prachtig resultaat.

Het busstation in Papendrecht is niet binnen de gestelde termijn opgeleverd. Er was een risico dat Papendrecht de toegezegde subsidie zou verliezen. Gelukkig heeft de Provincie het toegezegde budget willen uitstellen tot de oplevering, die is voorzien eind van dit jaar.
Het beter toegankelijk maken voor reizigers van het openbaar vervoer heeft nog niet geleid tot meer aantallen reizigers. Wel is er behoud van reizigers en minder files. De verwachting is dat reizigers aantallen zullen aantrekken.

Op de agenda staat voor de komende jaren betere aansluiting met de trein van Dordrecht naar Brabant/België en den Haag. De vaartijden van de waterbus moeten frequenter.

BESTUUR & MIDDELEN: Toekomst Drechtraad – Cor van Verk: De PvdA vindt het belangrijk dat alle partijen zijn vertegenwoordigd in de Drechtraad, ook als partijen zich afsplitsen. “Iedereen moet zijn stem kunnen laten horen”, aldus Cor. Er komen Adviescommissies, zoals Adviescommissie Sociaal. De PvdA heeft hier diverse keren voor gepleit, omdat het sociale beleid regionaal wordt bepaald. De Drechtraad moet dan ook maximale invloed hebben middels een Adviescommissie. Rechtstreekse verkiezingen mogen niet van het Rijk. Dit zou de PvdA wel het liefste zien: een rechtstreeks gekozen Drechtraad. Bewoners, organisaties en ondernemers moeten meer betrokken worden bij het voorbereiden van beleid, vindt de PvdA.

FYSIEK: Openbaar Vervoer Drechtsteden – Bert Exoo: Er moeten goede busverbindingen en waterbusverbindingen zijn tussen de Drechtsteden, ook in de avonduren. De urenuitbreiding – met name in de avond – is dan ook accoord wat de PvdA betreft. Belangrijk blijft de aandacht voor het vasthouden van de Intercitytreinen in Dordrecht.

Duurzaamheidsstrategie Drechtsteden – Bert Exoo: Er zijn veel activiteiten opgesomd om de regio duurzamer te maken. Bij de PvdA valt dit in goede aarde. In het nieuwe Regionale MeerJarenbeleidsProgramma worden deze activiteiten opgenomen, met een planning erbij.

SOCIAAL: Stand van zaken Jeugdzorg – Margreeth den Hartog: Er werd een overzicht van de plannen gegeven. Zo is het de bedoeling dat er een Serviceorganisatie komt voor alle 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid, die o.a. onderhandelt met de Zorgaanbieders. Om tot goede afspraken met de Zorgaanbieders te komen, hebben de gemeenten de handen in elkaar geslagen. Zorgaanbieders zijn vaak grotere organisaties en 1 gemeente is te klein om een goede onderhandelaar te zijn. Alle vormen van Jeugdzorg komen naar de gemeente, ook de gesloten Jeugdzorg. Er wordt eerst gekeken naar het kind en het gezin, de school, huisarts en sportclubs. Wat kunnen zij betekenen voor het kind en het gezin. Daarnaast komen er Jeugdteams per wijk/gebied voor complexere vragen, waarin vooral generalisten zitten. Men krijgt een vast budget toegekend. Is het nodig, dan komen er specialisten bij, bijv. van GGZ. Ook komen er nog eens Diagnostiek en Advies Netwerken, die de procedures en de budgetten bewaken. Doet iedereen wat hij/zij moet doen? Het klinkt allemaal vrij bureaucratisch – want de PvdA wil zo min mogelijk bureaucratie optuigen – maar als het goed werkt dan zou de Jeugdzorg goed uitgevoerd kunnen worden door gemeenten. De positie van huisartsen is nog niet helemaal duidelijk. Zij hebben vaak het kontakt met de gezinnen, maar het Jeugdteam is hoofdregisseur. Zit daar de huisarts bij? Wat gebeurt er als het Jeugdteam het budget overschrijdt? Dit moet allemaal nog verder uitgewerkt worden. De PvdA wil dat het mogelijk moet zijn om extra budget te organiseren. Het kan niet zo zijn dat jongeren geen hulp krijgen als dat wel nodig is. Bij de Provincie zijn nog extra middelen, zij draagt de Jeugdzorg over. VNG, IPO en Rijk onderhandelen hier nog over. 100 Miljoen euro zou er zijn voor heel Zuid-Holland Zuid en 52 miljoen voor Dordrecht. Gemeenteraden krijgen budgettaire verantwoordelijkheid en over hoe alles wordt georganiseerd.

DRECHTRAAD: Geactualiseerde Begroting – Cor van Verk: Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) bezuinigt, terwijl er juist rekening moet worden gehouden met meer bijstandsaanvragen i.p.v. 200 minder. Het aantal bijstandsaanvragen wordt te rooskleurig ingeschat, vindt de PvdA. Daarbij komt dat de kosten van de decentralisaties nog niet zijn meegenomen. De bezuinigingen op de Huishoudelijke hulpen geven aanleiding tot klachten. Vooral voor hele oude mensen zonder sociale netwerken is een hulp noodzakelijk. Cor vertelde klachten te ontvangen van clienten, bij wie de binnenramen wel gezeemd mogen worden maar buitenramen niet door de hulpen. Daar moet maar een glazenwasser voor komen. Maar dat geld heeft men niet.

Jetta Klijnsma heeft extra Rijksmiddelen voor de gemeenten beschikbaar gesteld om vooral kinderen tegen armoede te beschermen. Vijfeneenhalve ton op jaarbasis extra. De PvdA diende een motie in om die extra middelen in te zetten voor kinderen en jongeren. Wethouder vd Burgt vertelde bezig te zijn met een evaluatie Minimabeleid. Daartoe had de Drechtraad eerder besloten in september 2013. De evaluatie is nog niet klaar. De PvdA trok de motie in om deze evaluatie eerst af te wachten. Bij die bespreking kan dan worden bezien of deze extra middelen effectief worden ingezet. Maar dan moet de evaluatie niet te lang op zich laten wachten.